Artikel: De Republiek Brugge
Publicatie
June 12, 2018
Leestijd
04' 20"
Tag
#RENOVATIE
Bijlage - Doorverwijzing
Bekijken

Cultuurcentrum maakt duurzame doorstart als slagader van eigentijdse cultuur, duurzame ondernemingszin en ontmoeting

In het centrum van Brugge is de Republiek al sinds jaar en dag dé ontmoetingsplaats voor wie begaan is met alle mogelijke vormen van cultuur. De Republiek ging steeds meer gebukt onder de nefaste invloed van de tand des tijds, maar vanaf deze zomer is het voormalige Concertgebouw weer helemaal mee met de 21ste eeuw.

Dertien12 slaat brug tussen oud ennieuwHet jonge Brugse architectenbureauDertien12, in 2009 opgericht doorPeter Bernaerts, Lennart Claeys enTom Gantois, sloeg een architecturalebrug tussen oud en nieuw. Hierdoormaakt de Republiek een duurzamedoorstart als slagader van eigentijdsecultuur, duurzame ondernemingszinen ontmoeting. Daarnaast kan ookeindelijk de culturele co-housinggeboden worden waar men al zovelejaren naar lonkte.Concreet vormt de Republiek eencultureel platform dat onderdak biedtaan een stadsbioscoop (Lumière), eenGrand Café en kantoorruimtes voorstartups en co-working spaces, endat onder meer fungeert als incubatorvoor culturele start-ups. Dit is eenplaats waar nieuwe culturele ideeënen initiatieven starterskansen endoorgroeiruimte krijgen.

De aanpassing van de Republiekduurde heel wat langer dan normaalen om dit te duiden moeten weeven terug in de tijd. De Republiek,dat als voormalig concertgebouwstadseigendom is sinds 1994, is inhanden van de vzw De Korrelatiedie de belangen behartigt van deverenigingen die er gehuisvestzijn. In 2011 liep normalerwijs dithandelscontract af en dat was het seinvoor het opmaken van een ingrijpenden hoognodig verbouwingsplan,waarvoor Dertien12 tekende.

DeStad gaf haar fiat, maar de caféexploitant wou van geen wijken wetenen zo ontstond een juridische strijddie bijna drie jaar aansleepte, metelkaar tegensprekende juridischebeslissingen. Uiteindelijk haalde DeKorrelatie haar slag thuis en kreeg zehet café opnieuw in haar bezit. Meteenwerd ingezet op de herinrichting vanhet café, terwijl de architecten eenverbouwingsplan in fasen uittekenen.“Het probleem met dit historischepand was dat het nog moeilijk teonderhouden viel en dat het ook nietlanger voldeed aan de huidige normeninzake energieverbruik”, licht architectLennart Claeys van Dertien12 verder toe. “Ook al werd het vernieuwingsproject al in 2011 officieelvoorgesteld, toch duurde het door die juridische procedures totvorig jaar vooraleer de werken konden starten. Dat lange wachtenis quasi voorbij en wij menen dat we er een aantrekkelijk pand vangemaakt hebben, waarin de Republiek progressief en met allecomfort zijn culturele en verbindende rol kan spelen.”

Grotere benutbare oppervlakteConcreet merken we dat het platte dak van debioscoopzaal een extra verdieping kreeg met een zadeldakin natuurleien. Zo ontstond een grotere benutbareoppervlakte. Je kunt stellen dat de stadsbioscoop,naast uiteraard het café, zo’n beetje de motor is van deRepubliek. Lumière baat het gebouw al ruim twintig jaaruit en programmeert in drie bioscoopzalen. In de nieuweRepubliek bleven de bestaande drie zalen behouden, maaris er nu ook ruimte voor een vierde, nieuwe zaal. Dit iseen kleinere ruimte voor een 40-tal personen, waarmeeLumière ruimte wil creëren voor verruiming en experimentin het filmaanbod.

“We ontwierpen een hedendaagse interpretatie van een historischgesneuvelde situatie met hellende daken. Hiermee densifieerden we destedelijke site, zonder dat er daarbij onnodig open ruimte volgebouwdwerd. Verder koppelden we de onderdoorgang vanuit de SintJakobsstraat aan een hernieuwde inkom voor de bioscoop. In de gevelverlaagden we bovendien alle raamopeningen, zodat het café zichzelf opeen transparante manier in de etalage zet naar de straat toe.”Voor het café was het uitgangspunt dat het opnieuw zou aanknopen metde filosofie van de begindagen. Dit moest een gemoedelijk stadscaféworden waar het aangenaam toeven is voor jong en oud. Zo is er veelaandacht voor een aangepaste ‘kaart’ met plaats voor duurzame fairtrade producten.“

Op haar beurt zorgt het Grand Café voor een fysiek laagdrempeligeverwelkomingsruimte voor alle aanwezige functies, die door eenherindeling van het gebouw duidelijker leesbaar werden. Het cafémet keuken en sanitair stopten we volledig in een nieuw kleedje en deaanpalende conciërgewoning werd tot een vrijhaven voor jonge startersen co-working spaces getransformeerd. Tenslotte werden de inkomhal,trapzaal en technieken van de cinema helemaal vernieuwd. Ook debinnentuin werd herdacht. Die refereert nu aan e

Onze LinkedIn verhalen
Onze Instagram reels & stories
Onze Facebook posts
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Meest gelezen 2023