Nieuw politiegebouw verhoogt efficiëntie politiezone Vlas
Publicatie
March 30, 2019
Leestijd
05' 20"
Tag
#PZ
Bijlage - Doorverwijzing
Bekijken

Nieuw politiegebouw verhoogt efficiëntie politiezone Vlas

Nu over het hele land gemeentelijke politiekorpsen zijn gecentraliseerd in regionale zones, maakt het politieapparaat zich op om aansluitend verouderde infrastructuur aan te passen aan deze vernieuwde situatie. Her en der verschijnen nieuwe, ultramoderne hoofdkwartieren met de intentie de efficiëntie van de diensten te maximaliseren. De politiezone VLAS nam eind vorig jaar hun intrek in een top notch politiegebouw op de wijk Drie Hofsteden in Kortrijk. Via de THV Vlas Drie Hofsteden leverde het bouwteam een DBM referentiegebouw af op zowat alle vlakken.

Het is intussen al een zeventiental jaren geleden dat denationale politiehervorming plaatsvond. Hierbij werdenkorpsen gecentraliseerd in regionale zones om efficiëntie endienstverlening te verhogen. Om de zones meer slagkrachtte geven, wordt geleidelijk aan ook de infrastructuuraangepakt als een bepalende pijler. Ook zo in Kortrijk, waarde politiezone VLAS de orde handhaaft. De THV Vlas DrieHofsteden stond in voor een gloednieuwe infrastructuurvolgens een Design-Build-Maintain formule. Naar ontwerpvan architectenbureau Goedefroo + Goedefroo, architectenen ingenieursbureau DBG en ingenieursbureau specialetechnieken Istema, engageerden Stadsbader zich voor degesloten ruwbouwwerken inclusief omgevingsaanleg enJansen Building Company voor de afwerking.

Ontworpen voor orde en veiligheid

Het nieuwe commissariaat bevindt zich aan de Ministerde Taeyelaan en omvat 10 000 m2 over drie bouwlagen.Daarnaast is op termijn uitbreiding mogelijk met een vierdebouwlaag van 2000 m2. Van hieruit waakt de politiezoneVlas voortaan over Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Voor hetontwerp tekenden architectenbureau Goedefroo + Goedefroo,architecten- en ingenieursbureau DBG en ingenieursbureauspeciale technieken Istema. Het gebouw werd ontworpenvanuit het oogpunt van efficiëntie. “Het energiezuinig gebouwis opgebouwd rond een peristylium, een binnentuin omgevendoor zuilen, met centraal een impluvium (waterbassin)”,vertelt Triene Gheysens, burgerlijk ingenieur-architect bijGoedefroo + Goedefroo. “Het is een eeuwenoud concept,overgenomen vanuit het oude Griekenland, dat hier opeen hedendaagse wijze wordt ingevuld. In eerste instantiefungeert de binnentuin met waterbassin als veiligheidsbaken.Het is een open, veilige plaats waar ruimte is voor rust enreflectie. De blauwe waterspiegel benadrukt daarnaasthet onafhankelijk, neutraal en veilig karakter van dezezone. De patio wordt aansluitend beschaduwd door eenwolk die is vormgegeven door een zeilconstructie. Rondde binnentuin zijn vervolgens alle clusters georganiseerdin een hoefijzervorm, waardoor alle diensten met elkaarzijn verbonden.” Wat betreft de volumetrische footprintpast het gebouw bovendien naadloos in de omliggendecampussite. De manier van gevelafwerking heeft hierineen bepalend aandeel. “Samen met Stadsbader als partnervoor de betonwerken hebben we een systeem van betonnen gevelpanelen uitgewerkt. Enerzijds met strategische hoekenin een blauwe afwerking, terwijl anderzijds enkele openingenzijn uitgewerkt als glasgevel. Op die manier ontstaat ereen rationeel gebouw dat openheid uitstraalt waar het kan,en gesloten is waar het moet. Tegelijkertijd verkleint degevelritmering de gebouwenvolumes zodat het geheel zichinpast in de korrel van de residentiële omgeving. Aangezienslechts 1/5 van het perceel is bebouwd, gebruiken we deresterende oppervlakte als parking en parkgebied voor decampus. Dankzij de strategische ligging en de centrale parkingvan de dienstvoertuigen gaat er zodoende geen tijd verloren bijinterventies.”

Betonnen gevelconcept

Bij het ontwerp werd gekozen voor prefab betonconstructies,waaronder een opmerkelijk gevelconcept met betonnensandwichpanelen. “Deze panelen zijn tot 13 m lang en lopenover de drie bouwlagen”, klinkt het bij Stadsbader. “Het makenvan de productie- en wapeningsplannen werd door onze eigenstabiliteitsingenieurs en tekenaars uitgevoerd met behulp van3D-tekenwerk in Tekla. De productie was in handen van onszusterbedrijf Van Maercke. Bovendien doet dit concept geen afbreuk aan het ontwerp van de buitengevels. Dit dankzijeen innovatief systeem van onder meer een dubbel pluviaontwateringsysteem en ingestorte bliksembeveiliging datis geïntegreerd in de prefabconstructie. Ook het vervoer ende montage ter plaatse, vergde veel inspanningen van onzemedewerkers. Zo werden elk van de 145 sandwichpanelenmet twee kranen tegelijkertijd gemanipuleerd om naar dedefinitieve stand te worden gedraaid. Dankzij het perfectpassend gevelconcept, bekwamen we aansluitend eenverbetering van de beoogde K-waarden en bereikten wehet niveau van een BEN-gebouw.” Ook bij de uitvoeringvan de omgevingswerken werd resoluut voor betongekozen. Dit door het onderhoudsvriendelijk karaktermet hoge slijtvastheid. “Naast de betonnen rijwegen,werden de parkeervakken uitgevoerd in doorlaatbarebetongrasdallen, omdat deze in tegenstelling totkunststofgrasdallen niet verpulveren. Bovendien vond deproductie plaats in onze eigen betoncentrale op amper2,5 km van de werf. Op die manier konden we een vande belangrijke missies van Stadsbader benadrukken;namelijk het verlagen van de footprint.”

Samenwerking en afzondering

Heel veel aandacht van het nieuwe politiekantoor in Kortrijkging uit naar architectuur en inplanting. Toch moest hetbovenal een functioneel gebouw zijn. “Het politiekantoormoest voldoen aan specifieke voorschriften”, vertelt NadiaJansen, ceo Jansen Building Company, “en samenwerkingtussen de verschillende politiediensten maximaal versterken. Geen alledaagse opdracht.” Het hart van de internewerking van de politiezone betreft de digital monitoringroom. Dit is een afzonderlijke ruimte in het gebouw waar dedispatching plaatsvindt en camerabeelden worden opgevolgd. “Dit intensieve dispatching-verhaal vroeg om eennetwerk en veiligheidssysteem dat de werking ten alle tijden garandeert”, aldus Peter Lowist, cooJansen Building Company. “Hiervoorhebben we samen met EEG Group,een specialist in geïntegreerdeoplossingen voor complexe en vooruitstrevende technieken, een uitermatebetrouwbaar systeem geïnstalleerd.”Door het voorzien van landschapskantoren in het gebouw, stimuleertJansen Building Company daarnaasthet werken in teamverband, wat deklantvriendelijkheid en professionaliteit ten goede komt. “De muren tussende verschillende diensten verdwijnenzodat wijkagenten, sociale politie,lokale recherche, interventieteams …voortaan in één grote, comfortabeleruimte huizen. Bovendien werkt hetgebruik van glazen wanden in opde hoeveelheid ruimte en licht inhet gebouw. Daarnaast herbergt ditgebouw andere specifieke zaken, eigenaan een politiegebouw.

Zo zijn er deminder toegankelijke ruimtes zoalseen munitie- en een wapenkameren de twaalf cellen. Ook werden deverhoorlokalen uitgerust met 140 kgzware akoestische deuren, zodat dediscretie van het onderzoek steedsgegarandeerd is. Door al deze itemskonden we als afwerkingsbedrijfduidelijk onze stempel drukken op ditproject. Daarnaast pasten we voor deinkleding bovendien eigen productentoe, zoals KAY klimaatplafonds,verplaatsbare wanden, verhoogdevloeren en meubilair uit ons eigenschrijnwerkersatelier.

De wanden enplafonds laten toe om ruimtes, indiennodig, makkelijk anders in te delen.”Ingenieursbureau Istema waakteover het materiaalgebruik waardooreen laag energiepeil van E41 eneen solide isolatie met een factorK24 werd bekomen. Voorts wordtde waterhuishouding geregelddoor wadi’s en infiltratiebuizen, zijnzonneboilers ingezet voor warm water,en warmtepompen toegevoegd voorde lage temperatuurverwarming ende hoge temperatuurkoeling. “Omniets aan het toeval over te laten,werden we voor sectorspecifiekezaken ondersteund door EEG Group.Ook een andere bijzonderheid aande inrichting, het cellencomplex,werkten we af in lijn van de nieuwstenormen inzake discretie enbijstand. Denk bijvoorbeeld aan demogelijkheid tot line-up, audiovisueelverhoor, vertrouwelijk overleg meteen raadsman, Salduz-verhoor,medisch onderzoek … Aangezienook gedetineerden recht hebbenop een minimum aan comfort, iser daarbovenop voldoende ruimte,hygiëne, sanitair en verluchting in de

Onze LinkedIn verhalen
Onze Instagram reels & stories
Onze Facebook posts
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Meest gelezen 2023